click me

Deltag i debatten

Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her

Kommuneplan
FORSLAG
Deltag i debatten!
FORSLAG
Deltag i debatten!

Forside / By- og bygdeplaner / Delområdeplaner / Forslag / 0003-L09

0003-L09  Napparatuaarunneq

Lokation - by/bygd
Nunaannaq (Det aabne land)

Formål
Særligt rekreative områder

Anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til bebyggelse og anlæg i tilknytning til fritidsformål i områder af særlig rekreativ karakter.
Inden for delområde L9 afgrænses detailområderne: L09.1 og L09.2.
Områdets anvendelse fastlægges til bebyggelse og anlæg i tilknytning til fritidsformål i områder af særlig rekreativ karakter.
Detailområde L09.1 må anvendes til rekreative formål. Det eksisterende fundament må anvendes som mødeplads/terrasse i forbindelse med driften af turisthytterne.
Detailområde L9.2 må anvendes til turisthytter. Der kan i begrænset omfang indpasses funktioner til fælles formål i forbindelse med driften af hytterne.
Indenfor detailområde L9.2 kan anlægges en ny anløbsbro.
Inden for delområdeplanens område kan der opføres tekniske anlæg til områdets forsyning. Anlæggene skal placeres og udformes under hensyntagen til bebyggelsen og de ubebyggede arealer.

Eksisterende forhold
Området henligger i naturtilstand og er endnu ikke bebygget

Bebyggelse
Detailområde L9.1 friholdes for byggeri.
Inden for detailområde L9.2 kan ny bebyggelse opføres som fritliggende hytter eller som klynge- / rækkebe-byggelse.
Detailområde L9.2 kan rumme 15 turisthytter.
Inden for detailområde L9.2 skal ny bebyggelse opføres efter en samlet bebyggelsesplan.
Inden for detailområde L9.2 må ny bebyggelse opføres i en etage. Kiphøjden må maksimalt være 5,5 m over terræn.
Inden for detailområde L9.2 skal ny bebyggelse tilpasses størrelser og proportioner i bygdens øvrige bebyggelse og respektere udsigtsforhold for hver enkel bygning.
Inden for detailområde L9.2 skal ny bebyggelse anvende miljøvenlige materialer og teknikker samt energineutrale installationer til bygningernes el- og varmeforbrug.

Restrummelighed
Området har et samlet areal på ca. 4 ha
Området har en restrummelighed på ca. 15 hytter afhængigt af bebyggelsens endelige udformning.
Når ovenstående bygningsmuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed

Trafikbetjening og forsyning
Bebyggelsen vejbetjenes fra det eksisterende vejsystem, som udvides og forbedres.

Fredede og bevaringsværdige træk
Ingen særlige bestemmelser

Klausulerede zoner
Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 60,7 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet

Særlige bestemmelser
Ingen særlige bestemmelser


Sidst redigeret 6-11-2018

Kontakt

Kommune Qeqertalik
Niels Egedes Plads 1
Postboks 220
3950 Aasiaat

Telefon: (+299) 70 19 00 
plan@qeqertalik.gl

GER-nr: 37488895