Dispensation

§ 15 Dispensation

15.1 Dispensationer fra de detaljerede bestemmelser, for et delområde kan meddeles af kommunalbestyrelsen, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i kommuneplanens overordnede bestemmelser for det pågældende delområde.

15.2 En bestemmelse for et delområde, hvis indhold er fastlagt efter aftale med en selvstyremyndighed eller en statslig myndighed, kan kun fraviges med den pågældende myndigheds godkendelse.

15.3 Videregående afvigelser fra de for delområdet gældende overordnede bestemmelser kan kun foretages ved tilvejebringelse af nye overordnede bestemmelser for det pågældende delområde.

15.4 Dispensationer fra detaljerede be-stemmelser, som har betydning for naboerne eller andre parter, kan først meddeles, når der er forløbet mindst 2 uger efter, at kommunalbestyrelsen har hørt naboerne eller andre der skønnes at have en væsentlig og individuel interesse i sagens udfald. Høringen skal indeholde oplysninger om, hvortil der søges dispensation, og om at eventuelle bemærkninger skal fremsendes indenfor en frist på mindst 2 uger.