Infrastruktur

En god og effektiv infrastruktur er en forudsætning for, at samfundet kan udvikle sig. Det er vigtigt for borgernes mobilitet og hverdag, ligesom det er en afgørende parameter for både virksomhedernes konkurrenceevne, samt udviklingen af turismeerhvervet i kommunen.

I Kommune Qeqertalik spiller infrastrukturen en særlig vigtig rolle pga. de store afstande og vanskelige klimaforhold. Moderne lufthavne og havneanlæg er af vital betydning ift. forsyning og eksport, samt servicering af de mange turister, der hvert år besøger os, og for turismeerhvervets fortsatte udvikling. Infrastrukturen omfatter også det almindelige vej- og stinet samt den kollektive trafikforsyning – alt det som sikrer god tilgængelighed i hverdagen og som derfor vægtes højt.

Kommunalbestyrelsen er meget bevidst om nødvendigheden af løbende at foretage investeringer i infrastrukturen, men også, at det sker ud fra en rationel og helhedsorienteret betragtning, der er koordineret med selvstyrets investeringer i nationale infrastrukturanlæg. Udviklingen skal således ske i tæt samspil og i takt med den overordnede erhvervsudvikling, samt planlægningen af bostederne og det åbne land. I den forrige planperiode er der udarbejdet sektorplaner for trafik og vejstrukturen i alle kommunens byer og bygder, for at sikre et koordineret beslutningsgrundlag for infrastrukturinvesteringer. Sektorplanerne er med denne kommuneplan indarbejdet i plangrundlaget og koordineret med arealplanlægningen. I de tre byer, som i dag ikke betjenes med fastvingede fly – Kangaatsiaq, Qeqertarsuaq og Qasigiannguit - skal der i den kommende planperiode udføres en lokaliseringsundersøgelse for placering af lufthavne.

Teknisk forsyning ift. el, vand, varme, spildevand og affald er også en vigtig del af den kommunale infrastruktur. I de kommende år vil fokus være rettet mod bæredygtige og mere miljøvenlige løsninger, herunder nye innovative affaldsløsninger som erstatning for de eksisterede, der nogle steder er til direkte fare for borgernes sundhed. Det er også et ønske at fremme vedvarende energiløsninger.

Målsætninger

  • Udvikling af infrastrukturen skal ske ud fra en rationel og helhedsorienteret betragt-ning, så vi får mest muligt for pengene.
  • Større investeringer i ny infrastruktur skal ske med udgangspunkt i Transportkommissionens anbefalinger, herunder forbedring af havnefaciliteterne i Aasiaat.
  • På finansloven 2019 er det besluttet, at der skal etableres syv nye regionale landingsbaner i Grønland. Tre af disse skal ligge i den nye Kommune Qeqertalik i byerne Kangaatsiaq, Qasigiannguit og Qeqertarsuaq.
  • Udviklingen af infrastrukturen i og mellem byer og bygder skal fremme borgernes og virksomhedernes mobilitet, sikkerhed og tryghed.
  • Forbedring af forholdene for bådtrafikken er et vigtigt indsatsområde, der kræver grundigere undersøgelser af de udpegede lokaliteter for nye havnefunktioner, med relevante søopmålinger og korttegning.
  • Trafiksikkerheden for de bløde trafikanter skal forbedres – bl.a. via indsatser på skoleveje og stier.
  • Kommunalbestyrelsen ønsker at åbne op for private investeringer i infrastrukturen, bl.a. i forhold til havne- og lufthavnsanlæg. Dette kan bl.a. ske ved indgåelse af frivillige udbygningsaftaler.
  • Gennem planlægningen skal sikres arealudlæg til fremme af nye og bæredygtige løsninger for teknisk forsyning, f.eks. i forhold til affaldshåndtering og udbygning med vedvarende energi.
  • Fremtidens affaldshåndtering skal have fokus på genbrug/genanvendelse og lokal kildesortering, ligesom der skal udlægges arealer til affaldssorteringsanlæg.
  • Ny viden og forskning er en forudsætning for holdbare løsninger. Kommunen vil arbejde aktivt på samarbejder om udviklingsprojekter der kan være med til at løse problemstillingen omkring klimaforandringerne der er med til at påvirke byen. Herunder inkl. en række nye udfordringer, såsom sårbarheden for permafrost der er med til at skabe infrastrukturelle problemer.