O: Friholdte områder

Områder, der friholdes, er enten karakteriseret ved at være helt uden eller næsten uden bebyggelse eller anlæg. Der kan etableres fangsthytter og overlevelseshytter, så længe antallet ikke er i et omfang, der ændrer på delområdernes overordnede anvendelse som områder, der friholdes.

Delområdets overordnede bestemmelser, kan ses neden for.

Bestemmelser og delområder

De overordnede bestemmelser for det enkelte delområde er grundlaget for kommunens udstedelse af arealtildelinger og byggetilladelser.

loading image
Henter kort...

 

Generelle bestemmelser

De generelle bestemmelser gælder for alle kommunens delområder i by, bygd og det åbne land. Bestemmelserne er generelle og tager ikke hensyn til de lokale forhold i delområderne.

Der kan undtagelsesvist etableres fritidshytter i O-områder, så længe antallet og tætheden af fritidshytter ikke er i et omfang, der ændrer på delområdernes overordnede anvendelse som friholdte områder. I O-områder skal der sikres minimum 1000 meter mellem hver fritidshytte. Der må ligeledes ikke etableres fritidshytter indenfor 1000 meter til K-, L- og N-områder og til by- og bygdeområder.

For de forskellige hyttetyper gælder følgende:

  Adgangsforhold Størrelse Højde         Bygning Areal
Fritidshytte Privat max 20 m2 1 etage max 5,5 m ÷ Byggetilladelse + Arealtildeling
Overlevelses-/
Fangsthytte
Offentlig tilgængelig Ingen bestemmelser 1 etage max 5,5 m ÷ Byggetilladelse + Arealtildeling

O-områder er inddelt i:

  • O1: udisponerede områder
  • O2: områder udlagt til ekstensiv græsning
  • O3: vildmark

O1: Udisponerede områder

Udisponerede områder er kendetegnede ved at være uberørte eller næsten uberørte og uden bebyggelse og anlæg. Der er som hovedregel udlagt et delområde som udisponeret område som en 5 km bufferzone om alle indgreb i det åbne land.

O2: Ekstensiv græsning

Områder udlagt til ekstensiv græsning er for græsning af husdyr, såsom får, rensdyr, heste, køer eller lignende, og hvor arealanvendelsen er af en intensitet, der ikke ændrer på delområdernes overordnede karakter som områder, der friholdes.

Der er ikke udlagt områder til ekstensiv græsning (O2) i Kommune Qeqertalik.

O3: Vildmark

Vildmark er uberørte naturområder med minimum fem kilometer fra et indgreb. Et indgreb kan være:

  • By- og bygdeområder.
  • Områder til fritidshytter og sommerhuse.
  • Områder af særlig rekreativ karakter.
  • Områder udlagt til fåreholdersteder, landbrug, havbrug, skovbrug, hundeøer m.v.
  • Områder til teknik og infrastruktur m.v.

Stier og mindre korridorer opfattes ikke som indgreb.