Uddannelse

Uddannelse er et af de vigtigste indsatsområder og nøglen til Grønlands fremtid. Uddannelse og opkvalificering er nødvendig for at borgerne har de rigtige værktøjer, kompetencer og redskaber til at møde nutidens og fremtidens udfordringer. Kommunalbestyrelsen vil arbejde for at uddannelsesniveauet hæves, så langt flere får en kompetencegivende uddannelse og kan bidrage til det økonomiske fællesskab. Efteruddannelse og opkvalificering af den nuværende arbejdsstyrke skal også prioriteres højt – ikke alene for at kunne servicere nye erhverv, men også for at hindre kortvarig og længerevarende ledighed.

Kommune Qeqertalik vil derfor arbejde med nye måder at tænke og udvikle læring og uddannelse på, så de fysiske rammer kan medvirke til at tiltrække, fastholde og inspirere brugerne - børnene, de unge, lærerne og de erhvervsaktive - og dermed lægge fundamentet til et højere uddannelsesniveau.

Målsætninger

  • Der skal altid sikres gode rummelige og målrettede fysiske rammer for leg, læring og uddannelsesaktiviteter. Dette gælder både børnepasningsområdet, folkeskolen, de gymnasiale uddannelser, erhvervsskolerne, efteruddannelser m.m.
  • Daginstitutioner, skoler, kollegier osv. skal sikres en god bygningsmæssig standard, bl.a. gennem renovering.
  • Nye uddannelsesfunktioner og -tilbud - herunder også eventuelle nye efterskoler - skal gives en strategisk placering i en af kommunens 4 byer,
  • Indsatsen omfatter et styrket samarbejde med erhvervslivet, bl.a. med henblik på at øge antallet af lære- og elevpladser, trække nye typer ressourcer ind i undervisningen samt sikre en målrettet og kvalificeret rådgivning af de unge.
  • Ved udvikling af såvel nye som ved forbedring af eksisterende uddannelsesfaciliteter skal mulighederne for at kombinere flere uddannelses- og læringsformer afdækkes, herunder fælles brug af lokaler/bygninger og udenomsarealer.
  • I udviklingen af områder med uddannelsesfunktioner skal der sikres en større mangfoldighed af anvendelser, herunder dækning andre behov end uddannelse – f.eks. tilknyttede boliger, fællesarealer til sport, servicefaciliteter o.l..
  • Der skal foretages undersøgelser af, hvor der kan placeres et nyt gymnasium og evt. en international højskole i Kommune Qeqertalik.
  • Der skal generelt sikres boliger til borgere under uddannelse, herunder tidssvarende og velbeliggende kollegie- og studieboliger.
  • Fokus på at skabe en større indsats for at tiltrække kvalificerede læreruddannede for at løfte uddannelseskvaliteten i kommunen, og hermed skabe bedre uddannelsesrammer.