Befolkningsudvikling

Befolkning

Knap 12% af Grønlands befolkning bor i Kommune Qeqertalik. Den 1.1.2017 boede der 6.500 personer i kommunens byer og bygder. Befolkningen bosat i de fire byer udgør 87% mens de sidste 13% bor i de 8 bygder. I 2007 udgjorde bybefolkningen 84% og bygdebefolkningen 16%. Siden 2007 er indbyggertallet faldet med 498 personer svarende til 7,1%, hvilket er et større fald end for Grønland samlet set (-1,4%). Faldet er sket i både byer (-251 personer) og bygder (-247 personer). Fra 2016 til 2017 har tilbagegangen i indbyggertallet dog været ganske beskedent både i byerne (-4) og i bygderne (-4).

Antallet af fødsler overstiger generelt antallet af døde og siden 2007 har der således været et fødselsoverskud på knap 40 personer om året, hvilket har bidraget til befolkningstilvækst. Omvendt har der været en nettofraflytning (til andre kommuner) på godt 60 personer om året og dermed har nettofraflytningen mere end udlignet den vækst, som fødslerne skabte. Endelig har nettovandringen, som er forskellen på indvandrede og udvandrede, bidraget negativt til befolkningsudviklingen. I gennemsnit er der hvert år udvandret godt 20 personer flere end der er indvandret. Samlet set har nettofraflytning og nettoudvandring overgået fødselsoverskuddet og resulteret i en samlet nedgang i befolkningstallet.

Befolkningsprognosen 2016-2030 forudser at Grønland som helhed vil opleve et fald på godt 1.800 indbyggere. Udviklingen ventes dog at være ulige fordelt idet byerne og især hovedstaden Nuuk ventes at vokse i indbyggertal. 2016 prognosen for den samlede Qaasuitsup Kommunia venter et fald frem til 2030 på godt 2.600 indbyggere. Prognosen er ikke opdelt på byer og bygder, men det må formodes, at der er store forskelle på den ventede udvikling i byer og bygder, og at den fremtidige udvikling mere eller mindre vil afspejle de seneste års faktiske udvikling.

Kønsfordeling og aldersgrupper

Som i resten af Grønland, er der i Kommune Qeqertalik en overvægt af mænd. Kønsfordelingen er således 52,3 % mænd og 47,7 % kvinder. I bygderne er andelen af kvinder en smule lavere (45,0%) end i byerne (48,1%).

23% af kommunens indbyggere er børn og unge op til 16 år. 14% er i alderen 17-24 år og 53% er i alderen 25-64 år, mens 10 % er over 65 år. Sammenlignet med den generelle aldersfordeling i Grønland har Kommune Qeqertalik relativt mange i aldersgruppen over 65 år og relativt få i aldersgruppen 25-64 år.

De seneste 10 år har der været et markant fald i befolkningsgruppen 7-16 år, mens antallet af 65+ årige er steget. Stigningen i 65+ årige er sket i byerne.