By- og boligudvikling

I planperioden vil der være særligt fokus på kommunens rolle som en attraktiv bosætningskommune. I praksis betyder det, at der skal kunne tilbydes job- og uddannelsesmuligheder samt attraktive boligområder og gode servicefaciliteter – forhold der bl.a. sikres gennem arealplanlægningen.

De kommende års byudvikling vil være koncentreret i hovedbyen Aasiaat – og i et mindre omfang de øvrige byer og bygder. Kommuneplan 2018-2030 omfatter ikke væsentlige nye arealudlæg, der er primært gennemført justeringer og tilpasninger af eksisterende delområder og deres anvendelse.

Der er i højere grad tale om byomdannelse frem for ny byudvikling, f.eks. i forbindelse med erstatningsbyggeri og sanering af nedslidte boliger. Den store udfordring i bygderne er, at fastholde et beskæftigelsesniveau, som kan sikre en bæredygtig økonomi lokalt. Fokus er derfor, at understøtte beskæftigelsen med udgangspunkt i de særlige styrker og potentialer, som findes på det enkelte bosted. Med en gunstig udvikling inden for beskæftigelsen vil helt naturligt følge et byudviklingsbehov, herunder ny boligbebyggelse, der forventes at kunne rummes inden for de eksisterende boligområder.

Samlet set er der i alt en rummelighed svarende til ca. 2600 boliger i kommunens byer og bygder. Hertil kommer en rummelighed til centerfunktioner og lignende fællesfunktioner.