Ansøgning om arealtildeling

§ 4 Ansøgning om arealtildeling

4.1 Arealansøgninger fremsendes til Kommune Qeqertalik enten via www.nunagis.gl eller via det traditionelle papirskema. Når ansøger har udfyldt NIN-applikationen/papirskema skal den udskrives og fremsendes til kommunen underskrevet.

4.2 For behandling af arealansøgninger opkræves der jf. § 54 i Inatsisartutlov nr.17 af 17. november 2010 om planlægning og arealanvendelse et gebyr, i henhold til kommunens til enhver tid gældende takstblad.

4.3 En arealtildeling er personlig og kan gives til enhver juridisk person, det vil sige person, firma, selskab, forening og lignende uanset bopæl eller hjemsted.

4.4 Ved arealtildelinger til mindreårige skal der foreligge en ’friholdelseserklæring’ fra Rigsombuddet i Grønland.

Ledige arealer annonceres løbende på kommunens hjemmeside og fremgår af NunaGIS.

Bilag med takstblad:

I linket neden for ses det takstblad med arealsagsgebyrer der var offentliggjort ved kommuneplanens udarbejdelse. For det til enhver tid gældende takstblad, henvises til kommunens hjemmeside.

Opslag_Arealgebyrer_Kommune_Qeqertalik.pdf (126.4 KB)

§ 5 Annoncering af ledige arealer

5.1 Kommunalbestyrelsen annoncerer løbende, på kommunens hjemmeside, på NunaGIS og evt. andet aktuelt medie, arealer der i kraft af kommuneplanlægning og byggemodning bliver ledige til byggeri.

5.2 Nye ledige byggefelter og -arealer til bolig- og foreningsformål annonceres ledige i minimum 3 uger.

5.3 Nye ledige byggefelter og -arealer til erhvervs-, institutions- og tekniske formål anvendelsesformål annonceres ledige i minimum 6 uger.

5.4 Hvis der på den annoncerede ’dead-line’ indkommer flere kvalificerede ansøgere til samme areal, vil det gennem lodtrækning blive afgjort, hvem der får arealreservation til arealet. Lodtrækningen foretages med adgang for offentligheden.

5.5 Såfremt en ansøger frafalder en arealreservation vil det frafaldne areal blive genannonceret efter procedurerne som beskrevet i stk. 5.1- 5.4.

5.6 For at være kvalificeret ansøger, skal der som minimum foreligge en tilkendegivelse fra långiver.

5.7 En person eller et selskab kan ansøge om – og få tildelt – flere arealer. Det kan f.eks. komme på tale, hvis et byggefirma ønsker at opføre flere boliger med videresalg for øje, såfremt der kan fremvises dokumentation for projektets realisme.

5.8 Der kan kun søges med én ansøgning fra samme person eller firma, der fremstår som én og kun én juridisk enhed til det samme byggefelt og/eller byggeområde.

§ 6 Krav til arealansøgning

6.1 Ansøgning om arealtildeling skal indeholde følgende bilag:

  • Beliggenhedsplan der viser placering og størrelse af det ansøgte.
  • Oplysning om anvendelse og placering af bebyggelse.
  • Skitseforslag, der redegør for ud-seende og materialer (idet krav i gældende plangrundlag skal overholdes).
  • Oplysning om tekniske installationer.
  • Økonomiske oplysninger, som er nødvendige for at dokumentere, at det ansøgte kan realiseres.
  • Ved større bygge- og anlægsarbejder skal andre forhold, der er af betydning for kommunalbestyrelsens vurdering af ansøgningen, herunder anvendelsens overensstemmelse med kommuneplanen belyses.

Ansøger kan f.eks. belyse, hvordan projektet opfylder de strategiske indsatsområder i kommunens Planstrategi – Strategi 2017.

Det er bygherre, der skal dokumentere, at han/hun kan rejse de efter kommunens skøn nødvendige midler med validering af långiver. Bestemmelsens ordlyd lægger op til en proportionalitet – nemlig at den likviditet man fra kommunens side vil se belæg for står i forhold til byggeprojektets størrelse.