Retsvirkninger

Midlertidige retsvirkninger

Når et forslag til en kommuneplan eller et kommuneplantillæg er offentliggjort, må arealer, bygninger og anlæg, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige kommuneplans eller kommuneplantillægs indhold.

Såfremt der efter udløbet af fristen for fremsættelse af bemærkninger og ændringsforslag, jf. § 23, stk. 3 i Planloven, ikke er indkommet rettidige indsigelser, kan kommunalbestyrelsen tillade, at et areal, der er omfattet af kommuneplanforslaget eller forslaget til kommuneplantillæg, bebygges eller i øvrigt udnyttes i overensstemmelse med kommuneplanen eller kommuneplantillægget.

Ovenstående bestemmelserne finder anvendelse indtil kommuneplanforslaget eller forslaget til kommuneplantillæg er offentligt bekendtgjort, jf. § 25, dog højst 1 år regnet fra forslagets fremlæggelse.

Retsvirkninger

Når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af den endelige vedtagelse af en kommuneplan eller et kommuneplantillæg, må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med kommuneplanens bestemmelsesdel.

Kommunalbestyrelsen skal virke for kommuneplanens gennemførelse, herunder ved tildeling af arealer, jf. kapitel 6 (§ 29) i Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010 om planlægning og arealanvendelse.

Kommuneplanens bestemmelsesdel, jf. § 14, stk. 2, nr. 3, og § 14, stk. 3 Planloven, er retlig bindende for den til enhver tid værende ejer af en ejendom eller bruger af et areal.

Kommunalbestyrelsen kan nedlægge forbud mod, at der etableres forhold, som kan hindres ved tilvejebringelse af bestemmelser for et delområde efter § 14, stk. 2, nr. 3 og § 14, stk. 3 i planloven.

Forbuddet kan nedlægges for et tidsrum af indtil 1 år og kun én gang. Forbuddet skal offentligt bekendtgøres.

Naalakkersuisut kan efter forhandling med kommunalbestyrelsen fastsætte tidsfrister for gennemførelsen af kommuneplanlægningen.