Målsætninger

Fra vision til handling

Alle kommunens politikker og indsatser skal sigte mod at realisere visionen og afspejle kommunens fire kerneværdier: Fællesskab, Læring, Mangfoldighed og Gæstfrihed. Det gælder også for kommuneplanen.

Kommuneplanen skal indeholde målsætninger for den fremtidige udvikling og arealanvendelse. For hvert indsatsområde er der således opstillet en række mål, som kan iværksættes gennem den fysiske planlægning. Det er disse mål Kommunalbestyrelsen vil arbejde ud fra i planperioden frem til 2030.

I planstrategien blev der udpeget 10 strategiske indsatsområder, med stor betydning for at sikre en gunstig og hensigtsmæssig udvikling af Kommune Qeqertalik og som udgør grundlaget for prioriteringer og beslutninger i planperioden:

 • Erhvervsudvikling
 • Uddannelse
 • Bosætning og gode boliger
 • Kultur og identitet
 • Tryghed og det gode liv
 • Sundhed og forebyggelse
 • Infrastruktur
 • Klima, miljø og natur
 • Kulturarv og bevaring
 • IT, demokrati og dialog

Den nye planstrategi for 2017 fastholder således fokusområderne fra forrige planstrategi, men tilrettes med henblik på:

 • Øget fokus på udvikling af turismen i hele kommunen
 • Øget fokus på udvikling af infrastrukturområdet med henblik på udvidelse af lufthavnen i Aasiaat og for at styrke infrastrukturen i hele kommunen
 • Øget fokus på udbygning og udvikling af Aasiaat gennem udlæg af nye byområder
 • Øget fokus på erhvervslivet gennem udlæg af nye erhvervsarealer og styrkelse af fiskerierhvervet

Mange af indsatsområderne har direkte sammenhæng med den fysiske planlægning, mens andre typisk ligger inden for kommunens andre arbejdsområder. Det er imidlertid vigtigt at huske, at for at løse de opgaver og imødekomme de udfordringer, som Kommune Qeqertalik står overfor, er det nødvendigt at arbejde helhedsorienteret og på tværs af kommunens forskellige forvaltninger og fagområder.

Forvaltning af forhold der reguleres af anden lovgivning

Kommune Qeqertalik udarbejder lovbestemte og formålstjenlige regulativer, vedtægter og bekendtgørelser for flere forskellige emner, der enten ikke indgår i kommuneplanen eller som delvist indgår. I begge tilfælde skal disse emner koordineres med kommuneplanen, især deres fysiske dimension og arealforhold. Ofte omhandler disse emner det der er mellem husene i vores byer og bygder.

I den kommende planperiode forventes det således, at der bl.a. skal udarbejdes:

 • En plan for de rekreative områder, som omfatter, legepladser, grønne og friholdte områder mv. Dette vil ske ved en løbende justering af kommuneplanen gennem tillæg.
 • I forbindelse med udarbejdelse af hundevedtægt skal de allerede udlagte hundeområder, og områder der anvendes til hundehold, implementeres i kommuneplanen, med udlæg af hensigtsmæssige og brugsmæssigt forsvarlige områder.
 • I forbindelse med udarbejdelse af regulativ for bådoplag skal der udpeges arealer i eksisterende delområder og udlægges nye delområder, hvor der kan ske oplag af både.
 • I henhold til bekendtgørelsen om anvendelse af motoriserede befordringsmidler, skal der i et kommunalt regulativ udpeges transportkorridorer og /eller kørerzoner i det åbne land, som skal koordineres med beskyttelsesinteresser og særligt følsomme områder.