Bosætning og gode boliger

Kommune Qeqertalik er en attraktiv bosætningskommune med rammer for det gode liv – men vi vil være endnu bedre. Grundlaget er en aktiv og udfarende bolig- og bosætningspolitik med tæt sammenhæng til erhvervsudvikling, serviceforsyning og uddannelsesmuligheder. Selvstyret og kommunerne står i dag som ejere af hovedparten af landets boliger. Siden årtusindeskiftet har det offentlige prioriteret opførelse af private boliger.

I Kommune Qeqertalik findes i alt 4 byer og 8 bygder med i alt ca. 2.600 husstande. Byerne og bygderne har hver deres særpræg og identitet, og det skal vi bevare og udnytte positivt i den fremtidige udvikling af kommunen. Det betyder også, at det er nødvendigt at prioritere, bl.a. når nye byvækstområder skal udpeges. Prioriteringen har sit afsæt i et bostedsmønster, der er baseret på bostedernes særlige kvaliteter og potentialer, men også udfordringer. Netop forskelligheden skal være med til at styrke mangfoldigheden i kommunen.

Situationen er imidlertid, at boligmarkedet er med til at dæmpe den økonomiske vækst og mobilitet, idet ledighed og boligmangel mange steder hindrer folk i at flytte. Det har en negativ indflydelse på produktiviteten og økonomien – både privat og kommunalt. For at komme boligmanglen til livs er der derfor behov for at opføre både flere almennyttige boliger og for at stimulere det private boligbyggeri. Udgangspunktet er, at der skal være et byggefelt til alle, der ønsker at bygge.

Boligstandarden og -udbuddet i kommunen er meget varierende, og der er generelt et stort behov for istandsættelse og vedligeholdelse – både udvendigt og indvendigt. Det kræver fornyet fokus, hvis ikke bevaringsværdier og gode byggetraditioner skal gå tabt. Tilsvarende er der stor forskel på husstandsstørrelserne – en forskel der ikke nødvendigvis passer til de nye behov og familieformer, som vinder frem. Det betyder, at vi i fremtiden skal tænke anderledes når vi planlægger og bygger boliger – mere kvalitet, større variation og udbud, lavere energiforbrug m.v. Det er en vigtig opgave, som vi både kan og skal løse i fællesskab.

Målsætninger

  • Der skal altid være plads til nye boliger og nye borgere i Kommune Qeqertalik. Dette skal bl.a. sikres gennem en ny helhedsorienteret bolig- og bosætningspolitik, som favner hele kommunen og understøtter mangfoldigheden i kommunen.
  • Kortlægningen af de enkelte byer og bygders særlige kvaliteter og udviklingspotentialer skal indgå som et vigtigt redskab i den daglige planlægning og administration af både eksisterende og nye boligområder.
  • Kvalitet, variation og et større udbud skal kendetegne fremtidens boligudbud, ligesom energiforbrug, bæredygtighed og klimatilpasning er fokusområder i nybyggeri.
  • Der lægges særlig vægt på at øge udbuddet af almennyttige boliger – bl.a. ældre-, handicapvenlige- og kollegieboliger.
  • Udviklingen af boligområder skal sammentænkes med omgivelserne, herunder god adgang til fællesarealer, grønne områder, service og bostedets andre funktioner.
  • Rammerne for boligbyggeriet skal bl.a. styrkes gennem en smidig, kvalitetsfyldt og ensartet arealadministration.
  • Standarden af den eksisterende boligmasse skal forbedres gennem sanering og fornyelse samt med afsæt i en ny arkitekturpolitik. Der skal planlægges for, at den arkitektoniske kvalitet skal prioriteres og højnes, samtidig med en ydmyghed og respekt for bevaring af den grønlandske byggeskik.