By- og bygdeplaner

Kommune Qeqertalik omfatter i alt 4 byer og 8 bygder ved Diskobugten med 6.688 indbyggere i 2017. Navnet betyder "Kommunen med øer", da kommunen primært består af et utal af små og store øer. I det følgende beskrives byernes og bygdernes karakteristika og udviklingspotentialer, samt kommuneplanens bestemmer for den fremtidige anvendelse og udvikling.

Den enkelte by og bygd er underopdelt i delområder med forskellig anvendelser:

Boligområder (A), Erhvervs- og havneområder (B), Centerområder og områder til fællesformål (C), Friholdte områder og fritidsanlæg (D) og Områder til tekniske anlæg og infrastruktur samt tilhørende overordnede bestemmelser. Bestemmelserne er grundlaget for kommunens udstedelse af arealtildelinger og byggetilladelser.

For nogle delområder er der – ud over de overordnede bestemmelser – også detaljerede bestemmelser. De detaljerede bestemmelser ligger enten i form af tidligere udarbejdede lokalplaner eller kommuneplantillæg, som der er linket direkte til.

Endelig er der for samtlige byer og bygder fastsat en række generelle bestemmelser vedrørende f.eks. veje, parkering, hundehold, containeropstilling mv.. De generelle bestemmelser er bindende for kommunalbestyrelsens planlægning og administration af arealanvendelsen i hele Kommune Qeqertalik.

Kommuneplanens generelle bestemmelser.