Hvad kræver arealtildeling?

§ 1 Hvad er en arealtildeling

1.1 Før et areal kan tages i brug skal der være udstedt arealtildeling.

1.2 Alle nye bygninger og anlæg udløser arealtildeling.

1.3 Tilbygninger, større ombygninger, trapper, terrasser o.l., vejanlæg, parkeringspladser o.l., afmærkede faste vandreruter med tilknyttede anlæg, vandledninger, kloakrør o.l., kræver arealtildeling.

1.4 Ændret anvendelse af bygninger, arealer og anlæg, kræver arealtildeling.

1.5 Når en bygning genopføres, skal der søges arealtildeling til både nedrivning og byggeri, da der er tale om en ny arealtildeling.

1.6 Ved køb og salg af bygninger og/eller anlæg fra en ejer til en anden, eller ved arv og realisering af panterettigheder, skal der gennemføres overdragelse af brugsretten gennem en arealtildeling, idet en arealtildeling er personlig og at en overdragelse til en ny rettighedshaver skal tiltrædes af den arealforvaltende myndighed.

1.7 En overdragelse af brugsretten sker ved, at den nye ejer af bygningen eller anlægget søger om at overtage arealtildelingen. Kommunalbestyrelsen skal således afgøre, hvorvidt rettigheden til arealanvendelse kan overdrages til den ny ejer. Såfremt den nye ejer ønsker en anden anvendelse af bygningen end den hidtidige faktiske anvendelse, og denne anvendelse er i strid med den gældende planlægning for området, kan kommunalbestyrelsen nægte at godkende rettighedsoverdragelsen på disse nye vilkår.

§ 2 Typer af arealtildelinger

2.1 Permanente arealtildelinger udstedes til byggeri med tilknyttede anlæg og til større anlæg.

Tilknyttede anlæg er f.eks. terrasser, trapper, parkering, skure og stikledninger.

Større anlæg er f.eks. veje, hovedkloakker, højspændingsmaster i en samlet trace, osv.

2.2 Tidsbegrænsede arealtildelinger kan opsiges med et varsel på 3 måneder.

2.3 I særlige tilfælde kan der gives et kortere opsigelsesvarsel end 3 måneder. I disse tilfælde kan kommunen yde økonomisk kompensation til flytning og vil anvise et erstatningsareal.

2.4 Opsigelse af tidsbegrænsede arealtildelinger kan ske uden varsel såfremt;

  • Rettighedshaver meddeler ophør af arealanvendelsen, jf. stk.15. 4.
  • Kommunen konstaterer ophør af arealanvendelsen, jf. stk. 15.5-15.7.
  • Kommunen konstaterer misligholdelse af vilkår for arealtildeling, jf. stk. 15.8 og 15.9.

Tidsbegrænsede arealtildelinger udstedes til anvendelse med en midlertidig karakter, eller hvor der er tale om brug af et areal i en kortere periode.

Der kan f.eks. være tale om opstilling af containere, både, oplæg af fiskeredskaber, hunde og lignende.

Der kan også være tale om anvendelse af arealer, der i kommuneplanen er udlagt i et delområde med en anvendelsesbestemmelse, men som endnu ikke er taget i brug.

2.5 Ved en kortvarig arealanvendelse, i en periode kortere end 2 måneder, udløser det normalt ikke krav om arealtildeling. Dog er der krav om at der indhentes en skriftlig tilladelse hos kommunen.