Klima, miljø og natur

Grønland og det arktiske område er mere påvirket af klimaændringer end mange andre områder i verden. Små ændringer får en markant effekt: Temperaturen stiger, vejret er mere ustadigt og der kommer mere nedbør. Havisen smelter, indlandsisen skrumper og havet stiger. Som konsekvens kan havstrømmene ændre sig med mærkbar effekt på fastlandsklimaet. På sigt vil plante- og dyrelivet sandsynligvis ændre sig - nye arter vil kunne trives, mens andre forsvinder. Der er gode muligheder for at holde mangfoldigheden intakt.

Der er i høj grad behov for at øge fokus på bæredygtighed samt arbejde intensivt for at reducere miljøbelastningen både lokalt og globalt. Der tegner sig et udviklingspotentiale for energitung industri på baggrund af vedvarende energikilder, primært vandkraft. Kommunalbestyrelsen ønsker imidlertid også at arbejde for en udvidelse af den vedvarende energiforsyning på andre fronter, f.eks. i forhold til vind- og solenergi.

Eventuelle miljøpåvirkninger som følge af råstofaktiviteter vil blive undersøgt nøje og håndteret som et led i den kommunale miljøplanlægning. Det samme gælder konsekvenserne som følge af den generelle by- og erhvervsudvikling og – ikke mindst – eventuelle aktiviteter i det åbne land. Det åbne land er et nyt forvaltningsområde i kommunerne. Nye fælles retningslinjer skal sikre en sammenhængende planlægning og administration af det åbne land i hele Kommune Qeqertalik. På den måde kan vi sikre, at vores helt unikke naturkvaliteter og naturressourcer ikke lider overlast, men samtidig gøre naturen mere tilgængelig – både for borgerne og turisterne, men også til brug for jagt og fangst.

Målsætninger

  • Klimaændringerne skal imødekommes ved at tænke i bæredygtighed, klimatilpasning og langsigtede helhedsløsninger. En opprioritering af bæredygtige tiltag og erhverv skal medvirke til at reducere udledningen af CO2.
  • Planlægning af det åbne land skal minimere belastning af naturen, samtidig med at borgernes adgangsmuligheder og tilgængelighed tilgodeses.
  • Udvikling af byer og bygder skal ske ud fra bæredygtige samt miljø- og klimamæssige overvejelser.
  • Erhvervsudviklingen, herunder turisme, jagt og fangst, skal ske under hensyntagen til klima, miljø og bæredygtighed for på denne måde at "brande” kommunen.
  • Nybyggeri og renovering, der er miljømæssigt bæredygtigt og energivenligt, skal fremmes. Kommuneplanen skal sikre mulighed for eksperimenterende og nytænkende byggeri, hvor der anvendes nye teknikker og materialer, og hvor der tages udgangspunkt i arktiske forhold og arktisk byggeskik.
  • Mulighederne for at udbygge den vedvarende energiforsyning med f.eks. vind og sol skal undersøges nærmere.